s. p. ali S.P./S. P.

Okrajšave in kratice se razlikujejo že na prvi pogled.

Okrajšave so krajši zapisi besed ali besednih zvez, ki jih zapisujemo z malimi črkami in piko. Zapis je natančno določen. Na primer:

to je …………… tj. (napačno t. j.)

tako imenovani ……………. t. i.

na primer ……………. npr.

oziroma ……………. oz.

in tako dalje/naprej …………… itd./itn.

Kratice so prav tako krajši zapisi daljših večbesednih imen, ki jih ponavadi zapisujemo z velikimi črkami brez končnih ločil, pik, med njimi. Kratico sestavljajo začetnice večbesednega poimenovanja brez vmesnih ločil. Kratico zapisujemo s samimi velikimi začetnicami ali z veliko začetnico, če kratico posamostalimo, to pomeni, da jo zapišemo kot novo lastno ime in pregibamo kot samostalnik, tj. brez vezaja. Dovoljen je tudi zapis s samimi malimi črkami, npr.: emšo, emša, to je kot občno ime.

Na primer:

DFS …. Davek o finančnih storitvah

DURS …. Davčna uprava Republike Slovenije.

Durs  ….  Po letošnjih podatkih Dursa/DURS-a so …

Glede na napisano je pravi zapis s. p.

V evidencah Ajpesa zasledimo S.P., brez presledka.

Kadar vse dele imena poslovnega subjekta zapišemo s samimi velikimi črkami, zapišemo S. P.

http://www2.arnes.si/~jlakov1/krajsave.htm